正宫金殿喜重重南

【正宫】金殿喜重重南

作者:范居中 朝代:元朝

作者介绍

【正宫】金殿喜重重南原文

秋思风雨秋堂,孤枕无眠,愁听雁南翔。

风也凄凉,雨也凄凉,节序已过重阳。

盼归期何期何事归未得,料天教暂尔参商。

昼思乡,夜思乡,此情常是悒怏。

【赛鸿秋北】想那人妒青山愁蹙在眉峰上,泣丹枫泪滴在香腮上,拔金钗划损在雕阑上,托瑶琴哀诉在冰弦上。

无事不思量,总为咱身上。

争知我懒贪书,羞对酒,也只为他身上。

【金殿喜重重南】凄怆。

望美人兮天一方,谩想像赋高唐。

梦到他行,身到他行,甫能得一霎成双。

是谁将好梦都惊破?被西风吹起啼螀。

恼刘郎害潘郎,折倒尽旧日豪放。

【货郎儿北】想着和他相偎厮傍,知他是千场万场?我怎比司空见惯当寻常。

才离了一时半刻,恰便是三暑十霜。

【醉太平北】恨程途渺茫,更风波零瀼。

我这里千回百转自彷徨,撇不下多情数桩。

半真半假乔模样,宜嗔宜喜娇情况,知疼知热俏心肠。

【尾声】往事后期空记省,我正是桃叶桃根各尽伤。

【赚南】终日悬望,恰原来捣虚撇抗。

误我一向,到此才知言是谎。

把当初花前宴乐,星前誓约,真个崔张不让。

命该周彡丧,险些病染膏盲,此言非妄。

【怕春归北】白发陡然千丈,非关明镜无情,缘愁似个长。

相别时多,相见时难,天公自主张。

若能够相见,我和他对着灯儿深讲。

自想,但只愁年华老,容颜改,添惆怅。

蓦然平地,反生波浪。

最莫把青春弃掷,他时难算风流帐,怎辜负银屏绣褥朱幌。

才色相当,两情契合非强,怎割舍眉南面北成撇漾。

动止幸然俱无恙,画堂内别是风光,散却离忧重欢畅。

【正宫】金殿喜重重南拼音解读

qiū sī fēng yǔ qiū táng ,gū zhěn wú mián ,chóu tīng yàn nán xiáng 。

fēng yě qī liáng ,yǔ yě qī liáng ,jiē xù yǐ guò zhòng yáng 。

pàn guī qī hé qī hé shì guī wèi dé ,liào tiān jiāo zàn ěr cān shāng 。

zhòu sī xiāng ,yè sī xiāng ,cǐ qíng cháng shì yì yàng 。

【sài hóng qiū běi 】xiǎng nà rén dù qīng shān chóu cù zài méi fēng shàng ,qì dān fēng lèi dī zài xiāng sāi shàng ,bá jīn chāi huá sǔn zài diāo lán shàng ,tuō yáo qín āi sù zài bīng xián shàng 。

wú shì bú sī liàng ,zǒng wéi zán shēn shàng 。

zhēng zhī wǒ lǎn tān shū ,xiū duì jiǔ ,yě zhī wéi tā shēn shàng 。

【jīn diàn xǐ zhòng zhòng nán 】qī chuàng 。

wàng měi rén xī tiān yī fāng ,màn xiǎng xiàng fù gāo táng 。

mèng dào tā háng ,shēn dào tā háng ,fǔ néng dé yī shà chéng shuāng 。

shì shuí jiāng hǎo mèng dōu jīng pò ?bèi xī fēng chuī qǐ tí jiāng 。

nǎo liú láng hài pān láng ,shé dǎo jìn jiù rì háo fàng 。

【huò láng ér běi 】xiǎng zhe hé tā xiàng wēi sī bàng ,zhī tā shì qiān chǎng wàn chǎng ?wǒ zěn bǐ sī kōng jiàn guàn dāng xún cháng 。

cái lí le yī shí bàn kè ,qià biàn shì sān shǔ shí shuāng 。

【zuì tài píng běi 】hèn chéng tú miǎo máng ,gèng fēng bō líng nǎng 。

wǒ zhè lǐ qiān huí bǎi zhuǎn zì páng huáng ,piě bú xià duō qíng shù zhuāng 。

bàn zhēn bàn jiǎ qiáo mó yàng ,yí chēn yí xǐ jiāo qíng kuàng ,zhī téng zhī rè qiào xīn cháng 。

【wěi shēng 】wǎng shì hòu qī kōng jì shěng ,wǒ zhèng shì táo yè táo gēn gè jìn shāng 。

【zuàn nán 】zhōng rì xuán wàng ,qià yuán lái dǎo xū piě kàng 。

wù wǒ yī xiàng ,dào cǐ cái zhī yán shì huǎng 。

bǎ dāng chū huā qián yàn lè ,xīng qián shì yuē ,zhēn gè cuī zhāng bú ràng 。

mìng gāi zhōu sān sàng ,xiǎn xiē bìng rǎn gāo máng ,cǐ yán fēi wàng 。

【pà chūn guī běi 】bái fā dǒu rán qiān zhàng ,fēi guān míng jìng wú qíng ,yuán chóu sì gè zhǎng 。

xiàng bié shí duō ,xiàng jiàn shí nán ,tiān gōng zì zhǔ zhāng 。

ruò néng gòu xiàng jiàn ,wǒ hé tā duì zhe dēng ér shēn jiǎng 。

zì xiǎng ,dàn zhī chóu nián huá lǎo ,róng yán gǎi ,tiān chóu chàng 。

mò rán píng dì ,fǎn shēng bō làng 。

zuì mò bǎ qīng chūn qì zhì ,tā shí nán suàn fēng liú zhàng ,zěn gū fù yín píng xiù rù zhū huǎng 。

cái sè xiàng dāng ,liǎng qíng qì hé fēi qiáng ,zěn gē shě méi nán miàn běi chéng piě yàng 。

dòng zhǐ xìng rán jù wú yàng ,huà táng nèi bié shì fēng guāng ,sàn què lí yōu zhòng huān chàng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。