向湖边

向湖边 作者:张拭 朝代:宋代 向湖边原文: 万里烟堤,百花风榭,游女翩翩羽盖。 彩挂秋千,向花梢娇对。 矧门外、森立乔松,日花争丽,犹若当年文会。 廊庙夔龙,暂卜邻交外。 共讲真率,玉糁金齏脍。 同萧散寄傲,樽罍倾北海。 佳处难忘,约追欢须再。 况风月不用一钱买。 但回首。 七虎堂中心欲碎。 千里相思,幸前盟犹在。 向湖边拼音解读: wàn lǐ yān dī ,bǎi huā fēng xiè ,yóu nǚ piān piān yǔ gài 。 cǎi guà qiū qiān ,xiàng huā shāo jiāo duì 。 shěn mén wài 、sēn lì qiáo sōng ,rì huā zhēng lì ,yóu ruò dāng nián wén huì 。 láng miào kuí lóng ,zàn bo lín jiāo wài 。 gòng jiǎng zhēn lǜ ,yù shēn jīn jī kuài 。 tóng xiāo sàn jì ào ,zūn léi qīng běi hǎi 。 jiā chù nán wàng ,yuē zhuī huān xū zài 。 kuàng fēng yuè bú yòng yī qián mǎi 。 dàn huí shǒu 。 qī hǔ táng zhōng xīn yù suì 。 qiān lǐ xiàng sī ,xìng qián méng yóu zài 。 ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。 作者介绍