摸鱼儿答二隐

摸鱼儿(答二隐)

作者:仇远 朝代:宋代

作者介绍

摸鱼儿(答二隐)原文

爱青山、去红尘远,清清谁似巢许。

白云窗冷灯花小,夜静对床听雨。

愁不语。

念锦屋瑶筝,却伴闲云住。

莲心尚苦。

谩自折兰苕,答书蕉叶,都是断肠句。

鸥沙外,还笑失群鸳鹭。

凄凉烟水深处。

碧笺空寄江南弄,鸦墨乱无行数。

梅半树。

怅未识、佳人日暮情谁与。

何时辇路。

共系柳游鞯,印苔金屐,湖曲步春去。

摸鱼儿(答二隐)拼音解读

ài qīng shān 、qù hóng chén yuǎn ,qīng qīng shuí sì cháo xǔ 。

bái yún chuāng lěng dēng huā xiǎo ,yè jìng duì chuáng tīng yǔ 。

chóu bú yǔ 。

niàn jǐn wū yáo zhēng ,què bàn xián yún zhù 。

lián xīn shàng kǔ 。

màn zì shé lán tiáo ,dá shū jiāo yè ,dōu shì duàn cháng jù 。

ōu shā wài ,hái xiào shī qún yuān lù 。

qī liáng yān shuǐ shēn chù 。

bì jiān kōng jì jiāng nán nòng ,yā mò luàn wú háng shù 。

méi bàn shù 。

chàng wèi shí 、jiā rén rì mù qíng shuí yǔ 。

hé shí niǎn lù 。

gòng xì liǔ yóu jiān ,yìn tái jīn jī ,hú qǔ bù chūn qù 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
仇远 仇远(1247-?)字仁近,一字仁父,号山村,钱塘(今浙江杭州)人。咸淳间与白挺同以诗名,人谓之仇白。张雨、张翥、莫维贤皆出其门。宋亡后,《乐府补题》及月泉吟社皆有其诗词。大德九年(1305),为溧阳州学教授。方回《桐江续集》卷三四《送仇仁近溧阳教序》曰:「吾友山村居士仇君远仁近,受溧阳州教,年五十八矣。」寻以杭州知事致仕,自号近村,又号山村民。延祐七…详情