宴清都舟中思家用美成韵

宴清都(舟中思家用美成韵) 作者:赵必{王象} 朝代:宋代 宴清都(舟中思家用美成韵)原文: 远远渔村鼓。 斜阳外、宝鸿三两飞度。 茅檐春小,白云隐几,青山当户。 骚翁底事飘蓬,浑忘却、耕徒钓侣。 何时寻、斗酒江鲈,悠悠千古坡赋。 风流种柳渊明,折腰五斗,身为名苦。 有秫田贰顷,菊松三迳,不如归去。 山灵休勒俗驾,容我卧、草堂深处。 问故园、怨鹤啼猿,今无恙否。 宴清都(舟中思家用美成韵)拼音解读: yuǎn yuǎn yú cūn gǔ 。 xié yáng wài 、bǎo hóng sān liǎng fēi dù 。 máo yán chūn xiǎo ,bái yún yǐn jǐ ,qīng shān dāng hù 。 sāo wēng dǐ shì piāo péng ,hún wàng què 、gēng tú diào lǚ 。 hé shí xún 、dòu jiǔ jiāng lú ,yōu yōu qiān gǔ pō fù 。 fēng liú zhǒng liǔ yuān míng ,shé yāo wǔ dòu ,shēn wéi míng kǔ 。 yǒu shú tián èr qǐng ,jú sōng sān jìng ,bú rú guī qù 。 shān líng xiū lè sú jià ,róng wǒ wò 、cǎo táng shēn chù 。 wèn gù yuán 、yuàn hè tí yuán ,jīn wú yàng fǒu 。 ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。 作者介绍