意难忘过庐陵用美成韵

意难忘(过庐陵用美成韵) 作者:赵必{王象} 朝代:宋代 意难忘(过庐陵用美成韵)原文: 魏紫姚黄。 属吟翁管领,曾醉春觞。 盟寒钗凤股,灰冷宝猊香。 前事远,此心凉。 去也棹沧浪。 把年时、芳情付与,鸳劲交相。 灯前吊影成双。 叹星星丝鬓,老矣潘郎。 愁偏欺客枕,样不入时妆。 尘面目,铁心肠。 归隐又何妨。 小滩头、曲竿直钓,谁识严光。 意难忘(过庐陵用美成韵)拼音解读: wèi zǐ yáo huáng 。 shǔ yín wēng guǎn lǐng ,céng zuì chūn shāng 。 méng hán chāi fèng gǔ ,huī lěng bǎo ní xiāng 。 qián shì yuǎn ,cǐ xīn liáng 。 qù yě zhào cāng làng 。 bǎ nián shí 、fāng qíng fù yǔ ,yuān jìn jiāo xiàng 。 dēng qián diào yǐng chéng shuāng 。 tàn xīng xīng sī bìn ,lǎo yǐ pān láng 。 chóu piān qī kè zhěn ,yàng bú rù shí zhuāng 。 chén miàn mù ,tiě xīn cháng 。 guī yǐn yòu hé fáng 。 xiǎo tān tóu 、qǔ gān zhí diào ,shuí shí yán guāng 。 ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。 作者介绍